Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) 2012. január 1-jével alakult meg a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság és a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság összevonásával. Fő feladata a tűzoltás, műszaki mentés, a lakosság védelme, tájékoztatása és riasztása, valamint a katasztrófák elleni védekezés, a veszélyhelyzetek megelőzése, a károk felszámolásában való közreműködés.

Az FKI feladata, hogy megfeleljen az egységes állami katasztrófavédelmi szervezet által támasztott követelményeknek, az irányítás, képzés, technika, bevetés irányítás tekintetében.


Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség - Budapest XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII. kerülete.


Rendeltetésének betöltése érdekében

 • Széleskörű iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági hatásköröket gyakorol: előír, engedélyez, tilt, korlátoz, ellenőriz és szankciókat alkalmaz, veszélyhelyzetek megelőzése érdekében más hatóságok tevékenységét ellenőrzi;
 • Fontos hatásköröket gyakorol a fővárosi kritikus infrastruktúra védelme területén, részt vesz a polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a védelemigazgatásban, a nemzetgazdaság mozgósításában, az állami tartalékgazdálkodásban;
 • Modern távközlési, bevetés-irányítási, informatikai, valamint lakosságriasztó-rendszert tart fenn;
 • Együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Honvédséggel, az önkormányzatokkal, a biztonságot szolgáló hatóságokkal;
 • Kapcsolatot tart civil- és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási, tudományos intézményekkel, a magyar médiával.

A katasztrófa és tűzvédelemmel összefüggő hatályos törvények

 • Magyarország Alaptörvénye
 • a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
 • a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény


Polgári Védelem

A polgári védelem fogalmát, megszervezését, felelős szerveit a Katasztrófavédelmi törvény (2011. évi CXXVIII. törvény) határozza meg, amely 2012. január 1. napjától hatályos.
Polgári védelem: olyan össztársadalmi feladat-, eszköz- és intézkedési rendszer, amelynek célja katasztrófa, illetve fegyveres összeütközés esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint a lakosság felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében.

Polgári védelmi szervezet: az a szervezet, amely önkéntes és köteles személyi állománya útján a Katasztrófavédelmi törvényben meghatározott, valamint fegyveres összeütközés idején végrehajtandó polgári védelmi feladatokat lát el.

A polgári védelem megszervezése és irányítása államigazgatási feladat, amelyet az államigazgatási, az önkormányzati szervek és a hivatásos polgári védelmi szervek a törvényben foglalt feladatkörükben látnak el. A polgári védelmi feladatok ellátásában közreműködőként vesznek részt a Magyar Honvédség és - a hivatásos polgári védelmi szervek kivételével - a rendvédelmi szervek.
Polgári védelmi szervezet az Alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően kihirdetett szükségállapot idején is csak törvényben meghatározott emberbaráti feladatait láthatja el, fegyveres vagy súlyos erőszakos cselekmények elhárítására nem használható fel.

Polgári Védelem katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatai.

Polgári védelmi feladatok

 • a lakosság felkészítése a védekezés során irányadó magatartási szabályokra;
 • polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, valamint a működéshez szükséges anyagi készletek biztosítása;
 • a tájékoztatás, figyelmeztetés, riasztás;
 • az egyéni védőeszközökkel történő ellátás;
 • védelmi célú építmények fenntartása;
 • a lakosság kimenekítése, kitelepítése és befogadása;
 • gondoskodás a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak (különösen víz-, élelmiszer-, takarmány- és gyógyszerkészletek, állatállomány) és a kritikus infrastruktúrák védelméről;
 • a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és a fertőtlenítés, és az ezekkel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések;
 • a települések kockázatértékelésen alapuló veszélyeztetettségének felmérése;
 • a veszélyelhárítási tervezés, szervezés;
 • közreműködés a kulturális örökség védett elemeinek védelmében, a vizek kártételei elleni védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásában, a menekültek elhelyezésében és ellátásában, továbbá a tűzoltásban, és a nemzetközi szerződésekből adódó tájékoztatás és kölcsönös segítségnyújtás feladatainak ellátásában. A polgármester illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait. E feladatok végrehajtására – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve egyetértésével – közfoglalkoztatási támogatást igényelhet az erre a célra létrehozott költségvetési előirányzat terhére, a külön jogszabályban meghatározottak szerint.

A polgármester a felkészülés keretében

 • felelős a települési (a fővárosban kerületi) veszély-elhárítási tervek elkészítéséért, valamint a helyi lehetőségek figyelembevételével a védekezés feltételeinek a biztosításáért;
 • irányítja a védekezésre való felkészítést;
 • gyakorolja katasztrófavédelmi ügyekben az elsőfokú polgári védelmi hatósági jogkört, amit jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe;
 • a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a területi, települési, kerületi és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be;
 • felelős a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet megalakításáért;
 • gondoskodik az illetékességi területen élő vagy tartózkodó személyek részére a katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási szabályokat is tartalmazó tájékoztatásról;
 • a gazdálkodó szervezetek részére határozattal elrendeli a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek biztosítását;
 • biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő, rendelkezésre bocsátott technikai berendezések működtetését;
 • részt vesz a feladatainak ellátása érdekében, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által szervezett felkészítéseken;
 • kijelöli a katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladataiban közreműködő közbiztonsági referenst.

A főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke szervezi és irányítja a fővárosi és a megyei önkormányzat közfeladataihoz kapcsolódó katasztrófavédelmi tevékenységet.

A polgármester a településen a védekezés során

 • a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet;
 • halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket, és erről haladéktalanul értesíti a település szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjét és a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökét;
 • a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a katasztrófavédelem érdekében határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi;
 • szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, befogadását és visszatelepítését, szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő ellátását;
 • a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnökének rendelkezése alapján – vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával – elrendeli a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazását;
 • együttműködik más települések polgármestereivel, a védekezésbe bevont más szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában.

Elérhetőségek
Katasztrófavédelmi mb.: Ribai László tűzoltó alezredes, parancsnok
Cím: 1173 Budapest, Bakancsos utca 1.
Telefon: +36 1 459-2317
Telefax: +36 1 459-2347
E-mail: levelet küldök

Közbiztonsági és védelmi referens:
Vágó Csaba
Cím: 1173 Budapest, Pesti út 165.
Telefon: +36 1 253-3493