Akadálymentes változatMegosztás: Megosztás a FacebookonMegosztás az IWIW-enEmail

Rákosmente - Modern Kertváros


Alapértelmezett mód

Közterület használati hozzájárulások kiadása

 A közterületeket rendeltetésszerűen bárki használhatja. A rendeltetéstől eltérő használathoz a tulajdonos hozzájárulása szükséges, tehát Budapest Főváros Önkormányzatáé vagy Rákosmente Önkormányzatáé.

 

A Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületek listája megtalálható a www.budapest.hu honlapon.  Ezen területek használata esetén Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala Városigazgatóság Főosztályának Közterület-használati Osztályához kell fordulni. A fővárosi kollégák elérhetőségei szintén a www.budapest.hu honlapon olvashatóak.

 

A fővárosi honlapon fel nem sorolt kerületi közterületek Rákosmente Önkormányzatának tulajdonában vannak. A kerületi tulajdonban lévő közterületek használatának szabályait a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 48/2013. (XII.12.) rendelete határozza meg.

 

Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni különösen 

- árusító vagy szolgáltató célt betöltő felépítmény elhelyezéséhez, fennmaradásához,

- mozgóbolt működtetéséhez,

- reklám vagy hirdetés elhelyezéséhez,

- zöldség és gyümölcs kirakodott árusításához,

- beépítendő vagy elbontott építőanyag elhelyezéséhez, 

- konténer lerakásához, építési terület körülhatárolásához,

- jármű reklámhordozó céllal történő leparkolásához,

- a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező (rendszám vagy érvényes műszaki vizsga nélküli) jármű mellékútvonalon történő tárolásához, legfeljebb 60 napig.

 

Bejelentést kell tenni, de nem kell közterület-használati hozzájárulást kérni építőanyag, illetve építőanyag, építési törmelék és lom tárolásához használt konténer elhelyezéséhez az elhelyezést követő harmadik napig. A bejelentést a honlapon található formanyomtatvány kitöltésével kell megtenni a közterület használatának megkezdése előtt legalább egy nappal.

 

Tilos többek között

- a járdán gyalogos forgalmat akadályozó tevékenységet végezni,

- közterületen zöldséget és gyümölcsöt úgy árusítani, hogy a kirakodás a 15 m2-t meghaladja, illetve, ha üzlethez kapcsolódik az árusítás, úgy 5 m2-nél nem lehet nagyobb a kirakodás, 

- a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező (rendszám vagy érvényes műszaki vizsga nélküli) járművet főútvonalon, vagy a tömegközlekedés által használt mellékútvonalon tárolni.

A tilalmas tevékenységekre nem kérhető közterület-használati hozzájárulás. 

Az a kérelmező sem kaphat közterület-használati hozzájárulást, akinek közterület-használati díjtartozása van.

 

Az eljárás megindítása

 

A közterület-használati hozzájárulást az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány használatával kell kérelmezni a Jegyzői Iroda Igazgatási Csoportjánál (Budapest XVII. kerület, Pesti út 165., Polgármesteri Hivatal, 3. emelet, 318. és 320. iroda) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente polgármesterének címezve. 

 

A kérelmet és a szükséges mellékleteket a tevékenység megkezdése vagy a felépítmény elhelyezése előtt legkésőbb 21 nappal kell benyújtani. A formanyomtatvány letölthető erről a honlapról, vagy beszerezhető papíralapon az Igazgatási Csoport fenti irodájában.

 

A kérelemhez csatolandó mellékletek

 

A kérelemhez csatolni kell 

 

- a kérelmező jogi személyiségét igazoló okiratot, vagy egyéni vállalkozó/őstermelő esetén az egyéni vállalkozói/őstermelői igazolvány másolatát, 

(munkatársaink a hozzáférésünk mellett működő nyilvántartásokból kérés esetén kikeresik és kinyomtatják a szükséges csatolandó okiratokat (pl. a web-alapon működő közhiteles cégnyilvántartásból),

- az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környező utcáknak, az igényelt területnek körülrajzolva és az elhelyezni kívánt felépítmény/létesítmény/berendezés méretarányos rajzának,

(munkatársaink a Polgármesteri Hivatal térinformatikai rendszere alapján segítenek elkészíteni a vázlatot),

- az elhelyezni kívánt felépítmény/létesítmény/berendezés műszaki leírását, terveit,

- közút használata esetén a helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai vázrajzot.

 

Igazolni kell továbbá a kérelmet benyújtó természetes személy képviseleti jogát aláírási címpéldánnyal, illetve meghatalmazotti minőségét meghatalmazással.

 

Rákosmente Önkormányzatának fent hivatkozott rendelete az egyes közterület-használati módokhoz különleges mellékletek csatolását is előírhatja, pl. mutatványos tevékenység folytatásához a mutatványos berendezés biztonságos működését tanúsító okiratot.

A különleges feltételekről munkatársaink felvilágosítást adnak.

 

A közterület-használati engedély megadása és a közterület használata

 

A kérelem elbírálása a benyújtástól számítottan 21 napon belül megtörténik. Az Igazgatási Csoport munkatársai ellenőrzik a kérelmező közterület-használati díj-tartozását, és amennyiben ilyen nincs, a fent idézett rendelet szabályainak alkalmazásával a polgármester dönt a kérelem tárgyában.

 

A kérelem benyújtása nem hatalmazza fel a kérelmezőt a közterület használatára! A használat a hozzájárulásról szóló határozat jogerőre emelkedését és az előírt díj megfizetését követően kezdhető meg.

 

Amennyiben a kérelmező a döntés közlése előtt lemond fellebbezési jogáról és a kérelmet a hatóság teljesíti, a hozzájárulás a közléssel jogerőre emelkedik. A fellebbezési jogról történő lemondás a honlapon található nyomtatvány segítségével terjeszthető elő.

 

Aki a hozzájárulástól eltérően, azon túlterjeszkedve, pl. nagyobb területet használva foglalja el a közterületet vagy engedély nélkül használja a közterületet, az az egyébként irányadó díj akár tízszeresének megfelelő pótdíjra is kötelezhető.

 

 

A közterület használatának megszűnése, megszüntetése és abbahagyása

 

A közterület-használati engedélyben meghatározott idő leteltével a használó köteles Rákosmente Önkormányzata által előírt határidőre az elhelyezett felépítményt/létesítményt/berendezést elbontani és a közterületet eredeti állapotában hátrahagyni. 

 

Kérelmező ugyanúgy köteles a felépítményt/létesítményt/berendezést elbontani és a közterületet eredeti állapotába helyezni, ha a közterületre Rákosmente Önkormányzatának fontos közérdekből szüksége van.

 

A közterület-használati hozzájárulás akkor is megszűnik, ha a jogosult írásban bejelenti Rákosmente Önkormányzatának, hogy a közterület használatával – érdekkörében felmerült méltányolható okból – felhagy.

 

A közterület használatának az engedélyezett idő lejárta előtti önkéntes abbahagyása nem jelenti a hátralévő díjfizetés alóli mentesülést.

 

Jogszabályok:

 


Elérhetőségek
Igazgatási Csoport
Cím: 1173 Budapest, Pesti út 165.
Postacím: 1656 Budapest, Pf: 110.
Csoportvezető:
Dr. Szabó- Kreutzer Kinga
Iroda: III. em. 316.
Telefon: +36 1 253-3440
Ügyintézők:
Vágó Csaba
Iroda: III. em. 318.
Telefon: +36 1 253-3493
Németh Balázs
Iroda: III. em. 320.
Telefon: +36 1 253-3482
Puhl Gáborné
Iroda: III. em. 320.
Telefon: +36 1 253-3482
Ügyfélfogadási rend
Hétfő 13:00-18:00
Szerda 08:00-16:00
Péntek 08:00-12:00